بنای دژ مانند چاپارخانه میبد در کنار راه باستانی ری- کرمان و در سمت غرب کاروانسرای شاه‌عباسی واقع است. این بنا اگرچه ساختار چاپارخانه‌ های قاجاری را دارد. اما گویا در جایگاه چاپارخانه‌ی قدیمی‌تری ساخته‌شده است. وظیفه چاپارخانه‌ها، نگهداری و تیمار تعدادی اسب و پیک تازه‌نفس، جهت ارسال و مبادله سریع نامه‌ها و امانت‌های مهم بوده است. از این‌رو چاپارخانه‌ها به ‌صورت قلعه و دژ ساخته می‌شدند که دفاع و حفاظت از آن میسر باشد و این اهمیت، از برج‌ها و دیوارهای بلند و روزنه‌های دیدبانی و تیراندازی و موقعیت خوب دفاعی آن پیداست.

ارسال نظر