خانه گلشن از جمله بناهای تاریخی باقیمانده از دوران قاجاریه می باشد که در مسیر محور فرهنگی- تاریخی محله مهرجرد از امامزاده خدیجه خاتون تا قلعه مهرجرد در مسیر راسته بازار تاریخی مهرجرد قرار داشته است. از ویژگی این خانه ساختار حیاط مرکزی و چهار جبهه ای است. این بنا دارای دو ایوان، تالار، صفه، بیرونی، اندرونی و سرداب می باشد. علاوه بر اینها ارتباط این خانه با محیط اطراف از طریق سرداب صورت می گرفته است. سلسله مراتب ورودی آن از طریق هشتی می باشد. این بنا در حال حاضر به عنوان هتل رستوران سنتی مسافران و گردشگران می باشد.

ارسال نظر