مسجدی است نسبتاً بزرگ، با صحن، ایوان تابستانی و گرم‌خانه‌ی زمستانی که دارای آثار کهن ای چون منبر (متعلق به سال ۶۴۵ قمری)، سرستون‌های چوبی و درهای تاریخ‌دار، در ورودی کنده‌کاری‌شده‌ی متعلق به قرن هشتم هجری، چهارستون سنگی به بلندی دو متر و قطر ۰۶ سانتی‌متر در داخل گرم‌خانه است. نفیس‌ترین اثر قدیمی مسجد، منبر چوبی مشبّک و کنده‌کاری‌شده‌ی آن است که سرلوحه‌ی آن تاریخ ۶۴۵ قمری را دارد و در موزه‌ی متروپلتین آمریکا نگهداری می‌شود.

ارسال نظر