مجموعه كچلك در غرب آبادي حسن آباد (۶ كيلومتري شمال غرب شهرستان ميبد) در مسير قديمي ري به كرمان قرار گرفته است. اين بناي مستطيل شكل قلعه گونه با چهار برج و باروي قطور كه قسمت آسياب در وسط اين بنا در دل زمين واقع است. چرخ آسياب نيروي چرخش سنگ خود را بوسيله آب قنات روگذر تأمين مي نمايد. مجموعه كچلك را مي توان ايستگاهي بين بيابان و آبادي دانست كه بيشتر براي باراندازي هاي كوتاه مدت مورد استفاده كاروانيان قرار مي گرفته است، بويژه هنگامي كه بعلت بارندگي و جريان سيل در رودخانه هاي بين راه، ورود به كاروانسراي ميبد ميسر نبوده است.

ارسال نظر