آسیاب‌ها ازجمله سازه‌های آبی هستند که بر سر راه قنوات جهت آرد کردن غلات ساخته می‌شدند. مهندسی خاص در بهره‌گیری از نیروی آب سبب گردیده که ساختمان آسیاب در دل زمین و با نقشه‌ای کشیده و با استفاده از آجر یا به‌صورت دستکند به وجود آید. آب که در تنوره جمع شده با فشار زیاد پس از برخورد با پره‌ها سبب چرخیدن سنگ شده و گندم آرام‌آرام در بین سنگ زیرین و رویی به آرد تبدیل می‌شود و آب قنات در ادامه به مسیر خود بازمی‌گردد. آسیاب آبی دو سنگی میبد در محمدآباد رستاق واقع‌شده و از سطح زمین حدود ۰۴ متر در دل خاک فرورفته است.

ارسال نظر