دروازه جنوبی که امروز بقایای یکی از برج‌های دو طرف آن باقی است، مهم‌ترین ورودی میبد محسوب می‌شده، زیرا شاهراه باستانی ری- کرمان که از جنوب شهر عبور می‌کرده در مجاورت این دروازه واقع‌شده و کاروانیان از طریق آن به بازار شهر، وارد می‌شدند.

دروازه غربی یا دروازه کثنوا که امروز نیز سالم برجای ‌مانده، به کوچه‌ی پشت حصار و باغات راه دارد. این کوچه از یک‌سو به مجموعه‌ی بین‌راهی شاه‌عباسی رسیده و از سویی دیگر به کشتخوان کهن کثنوا می‌پیوندد. دروازه‌ی شرقی یا دروازه‌ی کوچک که دورترین دروازه به مرکز شهر بوده، درگاه اصلی ارتباطی شارستان با بیرونه های شرقی می‌باشد.

دروازه‌ی شمالی یا دروازه‌ی سید قنبر، رابط شارستان و بیرونه بشنیغان است.

ارسال نظر